Alapító okirat

RÓZSÁTNEVETŐ
WALDORF ÓVODA

ALAPÍTÓ OKIRAT

 1. Az
  intézmény neve: Rózsátnevető Waldorf Óvoda

 1. Alapító
  neve: Dél-Budai Waldorf Egyesület

 1. Alapító
  székhelye: 1118 Budapest, Somlói út 5/B, Fsz. 2.

 1. Fenntartó
  neve: Dél-budai Waldorf Egyesület

 1. Fenntartó
  székhelye: 1118 Budapest, Somlói út 5/B  fsz/2.

 2. Az
  intézmény OM azonosítója: 034475

 3. Az
  intézmény alapításának éve: 1997

 1. Az
  intézmény típusa:
  óvoda

 1. Az
  intézmény feladatellátási helye: székhelye:

1114 Budapest, Badacsonyi utca 20-22.
(ténylegesen a 1114 Budapest Diószegi utca 44. felől megközelíthető)

 1. Az
  intézmény felügyeleti szervei:

a) szakmai, törvényességi felügyelet:
Dél-Budai Waldorf Egyesület
1118 Budapest, Somlói út 5/B  fsz/2.
b) a fenntartói tevékenység törvényességi felügyelete:
Emberi Erőforrások Minisztériuma, 1055 Budapest,  Szalay utca 10-14.
 1. Az
  intézmény működési területe:
  Budapest,
  XI. kerület és vonzáskörzete

 1. Az
  intézmény munkarendje:
  nappali:
  egész napos 7.30-16.30

 1. Az
  intézmény alapfeladatának, szakfeladatának jogszabály szerinti
  megnevezése:

 • óvodai
  nevelés (Knt. 4. § 1. a) pont)

 1. Feladatellátási
  helyenként az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám:

 • 1114
  Budapest, Badacsonyi utca 20-22.22 fő

 1. Az intézmény csoportjainak száma:

 • 1 óvodai csoport – vegyes életkorú

 1. Az intézmény feladata, tevékenysége (TEÁOR-besorolás szerint)

Alapfeladat:
Óvodai nevelés (TEÁOR 85.10)
Kiegészítő tevékenységek:
Gyermekek napközbeni ellátása (TEÁOR 88.91)
Sport, szabadidős képzés (TEÁOR 85.51)
Kulturális képzés (TEÁOR 85.52)
M.n.s. egyéb oktatás (TEÁOR 85.59)
 1. Az intézmény jogállása: önálló jogi személy

 1. Az
  intézmény feladatainak ellátását szolgáló vagyon:

 • fenntartótól kapott támogatás,

 • költségvetési törvény által biztosított állami normatív hozzájárulás,

 • pályázati és egyéb támogatások,

 • a fenntartó által a feladatok ellátására az intézmény
  használatába adott berendezés, felszerelés, és egyéb
  vagyontárgyak

 • 1114 Budapest, Badacsonyi utca 20-22.(bejárat: Diószegi utca 44 felől)
  alatti ingatlan használatának joga. Budapest Főváros XI, kerület
  Önkormányzata tulajdonában álló, a Fenntartó által bérelt és
  az intézmény használatában lévő 1114 Budapest, Diószegi út
  44. sz. alatti óvoda-ingatlan rész

 • az intézmény saját bevételei.

Az intézmény működéséhez szükséges tárgyi és személyi
feltételeket teljes körűen az intézményfenntartó biztosítja;
az intézmény vagyonát a rendelkezésére bocsátott pénzeszközök,
illetve használati, berendezési és felszerelési tárgyak
alkotják.

 1. Rendelkezés
  az intézmény feladatainak ellátását szolgáló vagyon felett

Az intézmény a feladatainak ellátását szolgáló vagyonnal a
fenntartó által évente jóváhagyott költségvetés keretei
között szabadon rendelkezik. A fenntartó által a feladatellátásra
átadott ingóvagyon felett az intézmény önállóan rendelkezik.

Gazdasági, vagyoni kérdésekben az intézményvezető dönt.

Az intézményvezető a rábízott vagyon felhasználásáról évente
írásban beszámol a fenntartónak.

 1. Az intézmény gazdálkodásával összefüggő jogosítványok

Az intézmény a fenntartó által jóváhagyott költségvetés
keretei között részben önálló gazdálkodást folytat.

Az intézmény a működésével felmerülő gazdasági, pénzügyi,
munkaügyi feladatokat önállóan látja el: adószámmal és
bankszámlával rendelkezik, a társadalombiztosítás hatálya alá
bejelentkezett foglalkoztató.

Az intézmény anyagi haszonszerzésre irányuló tevékenységet
csak kiegészítő jelleggel, alapfeladatainak sérelme nélkül
folytathat, azzal, hogy az ebből származó bevételt
alapfeladatainak ellátására fordítja.

 1. Az intézményvezető megbízásának rendje

Az intézmény vezetője a fenntartó által – az oktatásért
felelős miniszter egyetértésével –határozatlan időre
megbízott óvodavezető. Az intézményvezető felett a munkáltatói
jogokat a fenntartó képviselője gyakorolja.

 1. Az
  intézmény képviselete

Az intézményt az intézményvezető képviseli, aki az ügyek
meghatározott körére esetenként vagy állandó jelleggel a
képviseleti jogot átruházhatja.

Az intézmény bankszámlája
felett az intézményvezető önállóan jogosult rendelkezni.

Budapest,
2021. augusztus 11. napján
Rohonyné Kovács Mónika Zsófia
Dél-Budai Waldorf Egyesület Elnöke